Motionsdags – senast 31/3

Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma som kommer att hållas tisdagen den 4 juni 2019 i bystuga Stora Stenen, MV 211. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 31 mars 2019. Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med. Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mailas till styrelsen@brfmalarblick.se eller läggas i brevlådan vid styrelserummet på MV 149. Mall för motioner...

läs mer…