Hej alla medlemmar! Nu är det dags att skriva motioner till föreningens årsstämma – som med största sannolikhet kommer ske med hjälp av poströstning. Mer information om det senare.

Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Det är viktigt att du inkommer med din motion i tid – annars kommer den inte hinna behandlas.

Det är viktigt att du anger för- och efternamn, adress med lägenhetsnummer, telefonnummer och  eventuell e-postadress. Är flera medlemmar med om samma motion måste uppgifter till samtliga finnas med.

Mall för motion hittas nedan. Motionen/motionerna kan sedan mejlas till styrelsen@brfmalarblick.se eller lämnas i brevlådan hos Myrstuguservice (ej utanför Styrelserummet).

Mall-för-motioner-2021.docx (Word)